Inżynieria Biomedyczna

 

Informatyka w medycynie to:

up direction
telemedycyna
Telemedycyna, to najnowsza forma świa...
biopomiary
Biopomiary.  Biopomiary to metody ...
informatyka_medyczna
Informatyka medyczna - dział informatyk...
telechirurgia
Telechirurgia. Strona w budowie. Zaprasz...
down direction
Jesteś tutaj: Start Pomoc materialna Stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oprócz wsparcia uczelni, najznakomitsi studenci mogą otrzymać stypendia ministra za osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe.

W roku akademickim 2006/2007 takie wyróżnienia (1300 zł miesięcznie) uzyskało 74 studentów Uniwersytetu Śląskiego, co lokuje naszą uczelnię na doskonałym, czwartym miejscu w Polsce.

Stypendium Ministra udzielane jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe (Dz.U. 2006, Nr 153, poz.1093).

Wnioski o udzielenie Stypendium Ministra składa w imieniu studenta Uczelnia, po dostarczeniu przez studenta dokumentacji osiągnięć naukowych i sportowych.

Od 1 lipca 2009 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010.

Jakie przepisy regulują kwestię przyznawania stypendium ministra?
Podstawą prawną przyznawania stypendiów ministra jest:

Kto może ubiegać się o stypendium?
O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni doktoranci.

W jaki sposób są składane wnioski o stypendium?
O przyznanie stypendium danemu studentowi wnioskuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rada wydziału), a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz uczelni zawodowej - senat uczelni. Rektor uczelni przedstawia Ministrowi ww. wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2009 r. Wnioski przekazane w terminie późniejszym są pozostawiane bez rozpoznania.
W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, wniosek o przyznanie stypendium przekazuje Ministrowi Rektor uczelni, w której student rozpoczął te studia.

Jakie są warunki otrzymania stypendium?
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową:
 4. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:

a) 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
b) 4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
c) 5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;

Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności:

 • pracę w kole naukowym,
 • pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych,
 • współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
 • publikacje, dzieła artystyczne,
 • opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • udział w konkursach i festiwalach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
 • tudia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
 • studia równoległe na drugim kierunku studiów
 • praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie".

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zaliczył kolejny rok studiów;
 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych;
 3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Za wysoki wynik sportowy uważa się:

 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • ajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnych.

Czy każda osoba, która spełnia warunki otrzymania stypendium uzyska to wyróżnienie?
Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa, Minister będzie miał prawo dokonania dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium?

01Wniosek o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce - [pobierz]

Informacje zawarte w pkt 1-11 wniosku student wypełnia się dla jednego kierunku studiów, podając m.in. nazwę tego kierunku, formę studiów, zaliczony rok studiów i średnią ocen.
Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną, na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia.
Informacje zawarte w pkt 12 wniosku powinny dotyczyć jednego kierunku studiów. Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach, mogą wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniają warunki otrzymania stypendium.
We wniosku należy przedstawić osiągnięcia naukowe i aktywność naukową z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2009 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć planowanych w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium w roku akademickim 2008/2009, należy wykazać osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uzyskaną w okresie od 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.
Wniosek o stypendium za osiągnięcia w nauce podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.

02Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - [pobierz]

We wniosku należy przedstawić wyniki sportowe z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2009 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sportowych sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć planowanych w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium w roku akademickim 2008/2009, należy wykazać osiągnięcia sportowe uzyskane w okresie od 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r.
Wniosek o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.
Wniosek jest dodatkowo podpisywany przez przedstawiciela władz właściwego polskiego związku sportowego, związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim lub właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych.

Do wniosków przedstawianych ministrowi nie dołącza się żadnych załączników dokumentujących osiągnięcia naukowe i aktywność naukową lub osiągnięcia sportowe. Przedstawione przez studentów zaświadczenia, opinie i inne dokumenty pozostają w teczce akt osobowych studenta.

Jaki jest termin przyznania stypendium?
Stypendia przyznawane są w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

W jaki sposób są wypłacane stypendia?
Stypendia ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki 2009/2010 nie jest jeszcze znana. W roku ubiegłym kwota stypendium wynosiła 1.300 zł miesięcznie.

Do pobrania:

Wzór wniosku o stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2009/2010 (wraz z instrukcją)

Wzór wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe na rok akademicki 2009/2010 (wraz z instrukcją)

 

logo_ib_napis

nasza-klasa

Drodzy studenci Inżynierii Biomedycznej. Jeśli macie pomysły i propozycje co do wyglądu i zawartości strony - podzielcie się nimi ze mną. Serdecznie zapraszam do korespondencji.

Sebastian Stach

Przyłącz się do nas

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany studiami na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Uniwersytecie Śląskim i masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami:

 • tel: 32 3689 752
 • fax: 32 3689 863
 • email: ib@us.edu.pl
 • strona: ib.us.edu.pl

Poznaj prowadzących

Chcesz nas poznać już teraz? Zapraszamy na naszą stronę. Pozdrawiamy serdecznie. 

Zespół prowadzący
zajęcia na kierunku
Inżynieria Biomedyczna

http://zksb.us.edu.pl